Konkursai

Lietuvos Respublikos sportininkų ugdymo centrų konkursas 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas,  Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija organizuoja Lietuvos Respublikos sportininkų ugdymo centrų konkursą.

Konkursas vykdomas nuo 2011 m. siekiant įvertinti Lietuvos savivaldybių sportininkų ugdymo centrų veiklos rezultatus, išaiškinti geriausius sportininkų ugdymo centrus.

Pa­grin­di­niai kon­kur­so už­da­vi­niai yra ska­tin­ti sportininkų ugdymo centrus:

  • ko­ky­biškai reng­ti visų amžiaus grupių spor­ti­nin­kus;
  • ieško­ti nau­jų dar­bo for­mų;
  • to­bu­lin­ti darbuotojų, trenerių pro­fe­si­nį meist­riš­ku­mą.

Lietuvos Respublikos sportininkų ugdymo centrų konkurse ga­li da­ly­vau­ti vi­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sportininkų ugdymo centrai (sporto mokymo įstaigos, sporto centrai, specializuotos vienos ar kelių sporto šakų įstaigos). Jis vykdomas tarp Lietuvos 5 didžiųjų miestų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio sportininkų ugdymo centrų (I grupė) bei likusių miestų ir rajonų sportininkų ugdymo centrų (II grupė).     


Konkurso nuostataiPriedas

Partneriai

loto

Rėmėjai

l r krasta impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas